Allgemeine Ausstellungsinformationen * General exhibition information * Ogólne informacje o wystawie


Zum ersten mal organisiert der IHV Internationale Hunde Verband e.V. (über seine internationale Vertretung - die IDA International Dog Association) in Polen eine international anerkannte CACIB IDA World DOG SHOW. Die Ausstellung wird als kombinierte Doppel Titel Ausstellung organisiert.
In der CACIB Zuchtschau sind nur Hunde mit vollständiger und anerkannter Ahnentafel zugelassen.
Die CACIB Schönheitsschau Poland IDA 2019 ist für alle Hunde vorgesehen und erhalten alle gemeldeten Hunde dieser CACIB Schönheitsschau Poland IDA 2019 in JEDEM FALL einen schönen Teilnahmepokal. Wir empfehlen daher allen Hundeausstellern Ihren Hund zu beiden Hundeausstellungen anzumelden.
Unsere internationalen Zuchtschaurichter sind angewiesen, nur den vorgestellten Hund objektiv zu bewerten. Die Ahnentafel des Hundes, der Züchtername, der Verein etc. dürfen nicht in die Bewertung der Einzelhunde einfliesen. Wir bewerten OBJEKTIV.
 • For the first time the IHV Internationale Hunde Verband e.V. (through its international representation - the IDA International Dog Association) organizes an internationally recognized CACIB IDA World DOG SHOW in Poland. The show is organized as a combined double title show.
  In the CACIB breeding show only dogs with complete and recognized pedigree are admitted.
  The CACIB Beauty Show Poland IDA 2019 is intended for all dogs and all registered dogs of this CACIB Beauty Show Poland IDA 2019 will receive a beautiful trophy in EVERY CASE. We therefore recommend all dog exhibitors to register their dogs for both dog shows.
  Our international breed show judges are instructed to evaluate only the presented dog objectively. The pedigree of the dog, the breeder's name, the club etc. must not be included in the evaluation of the individual dogs. We evaluate OBJEKTIV.
 • Po raz pierwszy IHV Internationale Hunde Verband e.V. (poprzez swoją międzynarodową reprezentację - IDA International Dog Association) organizuje w Polsce uznaną na arenie międzynarodowej CACIB IDA World DOG SHOW. Pokaz organizowany jest w formie połączonego pokazu podwójnego tytułu.
  Na wystawie hodowlanej CACIB przyjmowane są wyłącznie psy z pełnym i uznanym rodowodem.
  CACIB Beauty Show Polska IDA 2019 jest przeznaczony dla wszystkich psów i wszystkich zarejestrowanych psów tej CACIB Beauty Show Polska IDA 2019 otrzyma piękne trofeum w EVERY CASE. W związku z tym wszystkim wystawcom zalecamy, aby zgłaszali swoje psy na obie wystawy.
  Nasi międzynarodowi sędziowie wystawienniczy rasy międzynarodowej są poinstruowani, aby obiektywnie oceniać tylko prezentowany pies. Rodowód psa, imię i nazwisko hodowcy, klub itp. nie mogą być uwzględniane w ocenie poszczególnych psów. Oceniamy OBJEKTIV.
Wir erwarten zahlreiche Aussteller aus mehreren Ländern. Bewertet werden Ihre Hunde von internationalen Zuchtschaurichtern der IDA / IHV / ACW. Egal ob die Ahnentafel Ihres Hundes von der FCI, der ACW, der IDA, dem IHV, dem PKPR, ZPR, KZK, ZOND, ZHPR oder einem anderen Verein sind. Alle Hunde sind herzlich willkommen.
 • We expect numerous exhibitors from several countries. Your dogs will be judged by international ACW / IHV breeding show judges. Whether the pedigree of your dog is from the FCI, the ACW, the IHV, the PKPR, ZPR, KZK or any other association. All dogs are welcome.
 • Spodziewamy się wielu wystawców z kilku krajów. Twoje psy będą oceniane przez międzynarodowych sędziów hodowlanych ACW / IHV. Czy rodowód psa pochodzi z FCI, ACW, IDA, IHV, PKPR, ZPR. KZK, ZHPR, ZOND lub innego klubu. Wszystkie psy są mile widziane.

Die Einzelbewertung der Hunde erfolgt nach den Vorgaben des IHV Internationaler Hunde Verband e.V. Deutschland. Die Qualifikation ihres Hundes zur Bewertung „Best of Show“ wird nach den Vorgaben der IDA International Dog Association erworben. Diese Qualifikationen erfolgt im Wettbewerb „Best of Section“.

 • The individual evaluation of the dogs takes place according to the guidelines of the IHV Internationaler Hunde Verband e.V. Germany. The qualification of your dog for the evaluation "Best of Show" is acquired according to the specifications of the IDA International Dog Association. These qualifications take place in the competition "Best of Section".
 • Indywidualna ocena psów odbywa się zgodnie z wytycznymi IHV Internationaler Hunde Verband e.V. Niemcy. Kwalifikacja Twojego psa do oceny "Best of Show" jest uzyskiwana zgodnie ze specyfikacją IDA International Dog Association. Kwalifikacje te odbywają się w konkursie "Best of Section".

Die Ausstellung wird als Doppel Titel Schau durchgeführt. Die internationale CACIB Schönheitsschau wird als nationale Ausstellung durchgeführt. Die Hunde der polnischen Aussteller werden in der CACIB Schönheitsschau von deutschen Richtern bewertet. Die Hunde der deutschen Aussteller werden in der CACIB Schönheitsschau von polnischen Richtern bewerte, erhalten Urkunden sowie eine garantierten Teilnahmepokal und Titel der IHV Germany / Polen Show 2019. Internationale Aussteller werden in der Doppel Titel Schau von deutschen und polnischen Richtern bewertet. Sofern das Präsidium der IDA International Dog Association eigene Richter delegiert, sollen diese bei den Bewertungen „Best of Class/Sektion“ eingesetzt werden.

Zur Bewertung der internationalen CACIB Zuchtschau World DOG IDA 2019 sind nur Hunde mit vollständiger Ahnentafel zugelassen. Eine Vergabe von Teilnahmepokalen für diese Schau erfolgt nicht. Urkunde, Anwartschaften internationales Championat usw. sind auch in der Zuchtschau inklusive. Für die Teilnehmer der Zuchtleistungsschau besteht die Möglichkeit den extra für diese Ausstellung hergestellten Sonderpokal exkllusiv zu bestellen.

Genaue Angaben erfolgen erst (kurz vor der Ausstellung) mit dem Zeitplan / Ringeinteilung der Bewertungen.
 • The international CACIB Beauty Show will be organized as a national exhibition. The dogs of the Polish exhibitors will be judged in the CACIB Beauty Show by German judges. The dogs of the German exhibitors will be judged in the CACIB Beauty Show by Polish judges, receive certificates and a guaranteed participation cup and title of the IHV Germany / Poland Show 2019. International exhibitors will be judged in the Double Title Show by German and Polish judges. If the Presidium of the IDA International Dog Association delegates its own judges, these should be used for the "Best of Class/Section" evaluations.

  Only dogs with a complete pedigree are allowed to be judged at the international CACIB Breeding Show World DOG IDA 2019. No trophies will be awarded for this show. Certificates, international championships etc. are also included in the breeding show. For the participants of the breeding performance show there is the possibility to order the special cup produced especially for this show excllusively.
  Exact details will be given shortly before the show with the time schedule / ring division of the evaluations.
 • Wystawa odbędzie się w formie pokazu podwójnego tytułu. Międzynarodowy pokaz urody CACIB zostanie zorganizowany jako wystawa krajowa. Psy polskich wystawców będą oceniane na CACIB Beauty Show przez niemieckich sędziów. Psy niemieckich wystawców będą oceniane na wystawie CACIB Beauty Show przez polskich sędziów, otrzymają certyfikaty oraz gwarantowany puchar uczestnictwa i tytuł wystawy IHV Niemcy / Polska 2019. Wystawcy międzynarodowi będą oceniani na wystawie Double Title Show przez sędziów niemieckich i polskich. Jeśli Prezydium Międzynarodowego Stowarzyszenia Psów IDA deleguje swoich własnych sędziów, powinni oni być wykorzystywani do oceny "Najlepszej Klasy/sekcji".

  Tylko psy z pełnym rodowodem mogą być oceniane na międzynarodowych wystawach hodowli CACIB Breeding Show World DOG IDA 2019. Żadne trofea nie zostaną nagrodzone na tym pokazie. Certyfikaty, międzynarodowe mistrzostwa itp. są również zawarte w pokazie hodowlanym. Dla uczestników pokazu hodowlanego istnieje możliwość zamówienia specjalnego pucharu wyprodukowanego specjalnie na ten pokaz ekskluzywnie.
  Dokładne szczegóły zostaną podane na krótko przed pokazem wraz z harmonogramem / podziałem ocen na pierścienie.

Mit jeder Bewertung in der ersten Ausstellung (nationale Ausstellung) erhalten Sie für die Teilnahme Ihres Hundes in jedem Fall einen exklusiven Pokal, mindestens 30cm Höhe.

 • Z każdą oceną na pierwszej wystawie (wystawa krajowa) otrzymasz ekskluzywne trofeum o wysokości co najmniej 30 cm za udział Twojego psa w każdym przypadku.
 • With each evaluation in the first exhibition (national exhibition) you will receive an exclusive trophy, at least 30cm high, for the participation of your dog in each case.

Mit der Anmeldung Ihres Hundes zur Doppel Titel Schau wird Ihr Hund in der zweiten Ausstellung von einem anderen internationalen Zuchtschau Richter (in einem anderen zweiten Ring) bewertet. Beachten Sie dazu bitte den Zeitplan.

 • With the registration of your dog for the double title show your dog will be judged in the second show by another international breed show judge (in another second ring). Please note the time schedule.
 • Wraz z rejestracją psa na wystawie o podwójnym tytule Twój pies będzie oceniany na drugiej wystawie przez innego międzynarodowego sędziego wystawowego (w innej drugiej ringu). Proszę zwrócić uwagę na harmonogram.